Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MIA Club, a.s.

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Provozovatelem internetového portálu miaclub.cz (dále jen „Portál“) je společnost MIA Club, a.s., se sídlem Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1, IČ: 06121641, DIČ: CZ06121641 (dále jen „Poskytovatel“). Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na Portálu. Portál  je identifikován internetovou stránkou s adresou www.miaclub.cz, jejímž prostřednictvím je služba cashback poskytována, a skládá se z informací, služeb, obsahu a transakčních funkcí poskytovaných Poskytovatelem, jeho smluvními partnery či jinými třetími stranami. Součástí Portálu je primárně katalog odkazů (www linků) směřujících na externí internetové stránky prodávajících nebo poskytovatelů služeb a jeho členská část.
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Členem klubu ohledně služby definované a poskytované Poskytovatelem pod označením „cashback“, jak je vymezena níže. Na Všeobecné obchodní podmínky je Člen dostatečným způsobem před vlastní registrací upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou stanoveny obecně bez vztahu ke konkrétnímu Členovi a to rovným, nediskriminačním způsobem. Poskytovatel poskytuje službu cashback pouze za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
  3. Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek, která předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby, Člen vyslovuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty) pro uzavření smlouvy, jakož i pro veškeré její změny a zrušení a při veškeré související komunikaci s Poskytovatelem.
  4. Uživatelem služby cashback a Portálu může být pouze osoba, která splňuje definici Člena.
 2. Definice a interpretace

  1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný níže v tomto ustanovení.
   Bankovní účet: bankovní účet založený u bankovního ústavu na území České republiky.
   Bonusy: představují finanční částky přidělované případně Poskytovatelem Členovi v souvislosti s registrací a využíváním Portálu. Jejich přidělení a výplata se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
   Cookies: představuje malé množství dat, které internetový server pošle internetovému prohlížeči, který je uloží na počítači Člena. Při každém dalším přístupu Člena k témuž serveru posílá prohlížeč tato data internetovému serveru. Tímto způsobem je zajištěna autentizace Člena přistupujícího k internetovému serveru Portálu.
   Katalog je seznam webových odkazů a informací o prodávajících a poskytovatelích služeb (provozovatelů internetových obchodů), kteří jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.
   Kupní cena nebo cena služby je vyjádřena finanční částkou v Korunách Českých (Kč), včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Člen koupí zboží nebo získá službu od Prodávajícího nebo poskytovatele služby uvedeného v Katalogu.
   Nápověda je návodem na používání Služby umístěné na Portálu.
   Portál: cashbackový portál MIA CLUBu provozovaný Poskytovatelem na webovém rozhraní, na kterém Poskytovatel.
   Prodávajícím nebo poskytovatelem služby se rozumí podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice nebo mimo ní, který je provozovatelem internetového obchodu nebo obdobného systému umožňujícího vzdálenou nabídku a nákup zboží nebo nabídku, objednávku či poskytování služeb, který je smluvním partnerem Poskytovatele, poskytuje svým jménem a na svůj účet zboží nebo služby Členovi a informace, o jehož internetovém obchodě jsou uvedeny v Katalogu na Portálu.
   Profil Člena představuje uživatelskou část Portálu, která mu je přístupná po zadání Přístupových údajů.
   Přístupové údaje jsou unikátní a je jím uživatelské jméno a heslo pro přístup k Profilu Člena. Člen nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití.
   Registrací se rozumí pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na Portálu provedené Členem a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Poskytovateli a její následná aktivace. Člen má možnost před vlastním odesláním vyplněného registračního formuláře zkontrolovat a případně změnit či opravit jím vyplněné údaje.
   Sleva představuje finanční částku v Korunách Českých vypočtenou z Kupní ceny nebo ceny služby bez DPH, která může být v Katalogu vyjádřena procentem nebo pevnou částkou v Korunách Českých (Kč). Pro stanovení výše Slevy je rozhodující výše uvedená v Katalogu v den uskutečnění nákupu nebo objednání služby.
   Službou se rozumí služba cashback, která představuje činnost Poskytovatele směřující k zajištění Slevy z Kupní ceny nebo ceny služby, kterou Člen zaplatil Prodávajícímu nebo poskytovateli služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Služba je Členovi poskytována bezplatně a s ohledem na její bezúplatný charakter je Služba nabízena pouze fyzickým osobám splňujícím definici Člena.
   Smlouvou o poskytování Služby je smlouva uzavřená mezi Členem na jedné straně a Poskytovatelem na straně druhé ohledně služby cashback. Registrace Člena představuje návrh Smlouvy o poskytování Služby, kdy fyzická osoba splňující definici Člena projeví zájem o uzavření Smlouvy o poskytování Služby za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Registraci Člen dokončí prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané mu Poskytovatelem, kterým je z jeho strany potvrzena Registrace Člena (a tím jeho souhlas s návrhem Smlouvy o poskytování Služby). Samotná Smlouva o poskytování Služby je uzavřena momentem Registrace Člena. Smlouva o poskytování Služby je s ohledem na právní povahu Člena považována za spotřebitelskou smlouvu se všemi důsledky z toho plynoucími. Po jejím uzavření je Poskytovatelem archivována za účelem jejího splnění, přičemž její obsah je důvěrný (není přístupná třetím osobám).
   Členem je myšlena zletilá a k právním úkonům plně způsobilá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která na základě svého svobodného rozhodnutí provedla Registraci prostřednictvím Portálu, bez výhrad vyslovila souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými se řádně seznámila, a se kterou Poskytovatel uzavřel Smlouvu o poskytování Služby, a která při uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování Služby (jakož i smluv s jednotlivým Prodávajícím nebo poskytovatelem služby) nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Člen tak má při využívání služby Poskytovatele právní postavení spotřebitele.
  2. Členění těchto Všeobecných obchodních podmínek a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich jednotlivých ustanovení.
  3. Pojmy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nedefinované se vykládají shodně jako termíny používané právním řádem České republiky v souladu s právem Evropské unie, a není-li jich, pak podle jejich obvyklého významu v dotčeném prostředí s přihlédnutím k dobré víře Člena a Poskytovatele.
 3. Smlouva o poskytování Služby a Všeobecné obchodní podmínky

  1. Odesláním vyplněného registračního formuláře Člen výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Členem a Poskytovatelem. Objednávku a nákup zboží či služeb lze uskutečnit pouze prostřednictvím Profilu Člena na Portálu.
  2. Smlouva o poskytování Služby je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
  3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na Portálu. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Pro Člena jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na Portálu v den odeslání objednávky zboží či služeb Členem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby. Svůj případný nesouhlas s provedenou změnou Všeobecných obchodních podmínek musí Spotřebitel vyjádřit zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu info@miaclub.cz, a to nejpozději do 14 dnů od zveřejnění změněných Všeobecných obchodních podmínek. Vyslovení nesouhlasu se změnou Všeobecných obchodních podmínek se současně považuje za odstoupení od Smlouvy.
 4. Registrace Člena

  1. Registrace předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby. Registrace je určena výlučně pro fyzické osoby splňující definici Člena. Pro úspěšnou registraci je Člen povinen do registračního formuláře pravdivě a úplně vyplnit všechny údaje označené Poskytovatelem jako povinné. Tyto údaje slouží k identifikaci Člena jako smluvní strany a k řádnému plnění Smlouvy o poskytování Služby Poskytovatelem.
  2. Jedna fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a její uživatelské jméno je unikátní.
  3. Registrace je dokončena její aktivací. Aktivaci provede Člen kliknutím na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané Poskytovatelem, prostřednictvím níž je potvrzena registrace Člena.
 5. Uzavření smlouvy a její obsah

  1. Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem aktivace Registrace Členem. Potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytování Služby je Členovi sděleno prostřednictvím internetové stránky, která se zobrazí po kliknutí na odkaz, kterým Člen provádí aktivaci Registrace. Člen souhlasí s tím, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby ihned po uzavření Smlouvy o poskytování Služby.
  2. Jedna fyzická osoba může uzavřít pouze jednu Smlouvu o poskytování Služeb a využívat pouze jeden Profil Člena.
  3. Předmětem Služby je činnost Poskytovatele směřující k  získání Slevy, která je podmíněná řádným a úplným uhrazením Kupní ceny nebo ceny služby Členem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a zaplacením provize Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli. Při splnění všech uvedených podmínek je Sleva za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyplacena Členovi. Poskytovatel vyplatí Členovi Slevu z částky, kterou obdrží jako provizi za nákup nebo objednávku uskutečněné Členem u Prodávajícího nebo poskytovatele služby.
  4. Poskytovatel není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Prodávajícím nebo poskytovatelem služby uvedeným v Katalogu. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Členem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby. Poskytovatel a Člen konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Členem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby a Poskytovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Členem s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí ani není subjektem povinností, které z takovéto transakce pro její strany vyplývají.
  5. Poskytovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Členovi ze strany Prodávajícího nebo poskytovatele služby, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Člen bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Člen je plně zodpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Poskytovatel rovněž neposkytuje Členům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Prodejcem nebo poskytovatelem služby. Informace na Portálu nepředstavují (ani nemohou být vykládána jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.
  6. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené v Katalogu byly aktuální a odpovídaly skutečnosti, Poskytovatel však přesto neodpovídá za jejich úplnou správnost a pravdivost. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího oznámení informace v Katalogu doplňovat, měnit a odstraňovat.
  7. Následující podmínky pro poskytování Služby musí být splněny současně:
   • a) Člen musí být přihlášen ke svému členskému Profilu
   • b) Člen využije k přístupu na internetové stránky Prodávajícího nebo poskytovatele služby odkaz (link) umístěný v Katalogu na Portálu
   • c) Člen uskuteční nákup nebo objednávku zboží či služeb svým jménem na svůj účet; a
   • d) Prodávající nebo poskytovatel služby musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit provizi z tohoto nákupu nebo objednávky Poskytovateli
   • e) Člen nemá zakázáno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči a provedl opatření uvedená v Nápovědě.
   • f) Člen nemá ve svém internetovém prohlížeči aktivní doplňky umožňující blokování částí obsahu webových stránek (např.AdBlock).
  8. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby ve prospěch Člena dodatečně získal Slevu, Poskytovatel však neodpovídá za to, zda bude Sleva skutečně poskytnuta. Výše možné Slevy je závislá na podmínkách konkrétního Prodávajícího nebo poskytovatele služby a je orientačně uvedena v Katalogu na Portálu. Specifikaci zda-li výše Slevy z Kupní ceny zahrnuje i platbu DPH, platbu za dopravu, poštovné, recyklační poplatek, určuje  Prodávající. Skutečná výše Slevy je vždy odvislá od konkrétní transakce, Členovi je Sleva nejprve připsána v rámci Profilu člena.
  9. Podmínky pro výplatu Slev a Bonusů jsou následující:
   • a) výplata bude provedena pouze formou bezhotovostního převodu ve prospěch tuzemského bankovního účtu Člena.
   • b) výplata se provádí výhradně v Korunách českých (Kč);
   • c) výplata bude provedena pouze v případě, že celková částka v Profilu Člena v době výplaty bude větší nebo rovna částce minimální výplaty 100 Kč
   • d) Člen je povinen udržovat své údaje v členském Profilu, nutné pro výplatu, úplné a správné. Pokud vzniknou Poskytovateli náklady s opětovnou výplatou z důvodu chybných či neúplných údajů pro výplatu, může být částka k výplatě snížena rovněž o náklady spojené s jejím opětovným zasláním na účet či adresu Člena. Poskytovatel není odpovědný za zaslání výplaty Členovi, pokud údaje pro výplatu nebyly správné či úplné
   • e) pokud Člen provede změnu údajů nutných pro výplatu finančních prostředků, může být případná výplata z bezpečnostních důvodů (ochrana Člena) odložena až o deset dnů oproti původně plánovanému termínu výplaty.
   • f) Člen uvede jedinečné číslo bankovního účtu, které nesmí být shodné s bankovním účtem jiného Člena.
  10. K výplatě Slev, Bonusů či jiných finančních prostředků Členovi nedojde zejména pokud:
   • a) provizi vyplacenou Poskytovateli Prodávajícím nebo poskytovatelem služby nelze propojit s žádným Profilem Člena (zejm. pokud Člen nebyl v době návštěvy internetových stránek Prodávajícího nebo poskytovatele služby přihlášen ke svému členskému Profilu);
   • b) provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s Profilem Člena, který byl zrušen/odstraněn;
   • c) provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí označenou jako podvodná nebo pokud Člen porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby;
   • d) provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí provedenou Členským jménem nebo ve prospěch jiných osob
   • e) dojde k odstoupení od smlouvy, na jejímž základě byla Sleva (a/nebo Bonus) připsána;
   • f) Člen neposkytnul součinnost nezbytnou pro realizaci výplaty finančních prostředků; nebo
   • g) Člen používá vícero registrovaných účtů. Pro každý účet na Portále lze použít pouze jeden bankovní účet. V případě výplaty na již jednou použitý bankovní účet jiným Členem, budou stornovány veškeré bonusy související s novou registrací (zejm. vstupní bonus) nebo vzájemným doporučením (bonus za doporučení příteli).
   • h) Finanční prostředky (Slevy a Bonusy) nevyplacené Členovi z výše uvedených důvodů se stávají majetkem Poskytovatele.
   • i) Prodávající nevyplatí Poskytovateli provizi za zprostředkování uskutečněného nákupu 
  11. Členové jsou povinni přistupovat ke každému Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a ke všem transakcím s těmito osobami se stejnou opatrností, jako kdyby vstoupili na jejich internetové stránky přímo. V režimu Služby smějí Členové provádět veškeré nákupy zboží a služeb jen svým jménem a na svůj účet. Je věcí Člena sledovat své příjmy ze získaných vyplacených Slev a Bonusů pro účely daně z příjmů.
  12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Členem na straně jedné a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby na straně druhé a Členovi již byla v souvislosti s touto transakcí poskytnuta Sleva a/nebo Bonus a provedena jejich výplata, takto vyplacené prostředky je Člen povinen bezodkladně vrátit Poskytovateli (a to nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy Poskytovatele).
  13. Členové nesmí:
   • a) provádět žádné transakce s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby jménem někoho jiného
   • b) platit za zboží či služby platebními prostředky jiných osob, které k nákupu nedaly svolení
   • c) zneužívat nabídek Prodávajícího nebo poskytovatele služby
   • d) porušovat obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby.
  14. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo zrušit    nabídky v Katalogu.
 6. Bonusy

  1. Poskytovatel je oprávněn přidělovat Členům v souvislosti s Registrací a využíváním Portálu Bonusy, které budou připsány Členům v jejich členském Profilu
  2. Bonusy lze získat i za účast v soutěžích či marketingových akcích, v rámci uznání reklamací či za provedení určitých úkonů jako např.instalace doplňku do prohlížeče nebo doporučení Služby
  3. Výplata Bonusů se řídí ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 7. Souteže

  1. Poskytovatel může vyhlašovat časově omezené soutěže a akce, při kterých Člen získá další výhody či Bonusy.
  2. Výhercem soutěže se stane Člen, který splnil podmínky uvedené u konkrétní soutěže.
  3. Kritéria pro vyhodnocení soutěží se volí individuálně na základě výkonu, vědomosti nebo dovednosti. Přesná specifikace je vždy uvedena u jednotlivých soutěží.
  4. Výhry jsou zasílány pouze v rámci České Republiky a to na adresu uvedenou Členem během doplnění registrace.
  5. V případě výhry a jejího osobního předání, Člen souhlasí s pořízením fotografie s danou výhrou a předávajícím. Fotografie může být uveřejněna na na Facebookových stránkách či na webových stránkách Poskytovatele v rámci vyhlášení soutěže.
  6. Výhry nejsou právně vymahatelné.
 8. Trvání Smlouvy o poskytování Služby a její ukončení

  1. Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Smlouvu o poskytování Služby lze ukončit dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Členem, odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Vzájemné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od ukončení Smlouvy o poskytování Služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
  3. V případě výpovědi bude Smlouva o poskytování Služby ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  4. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy o poskytování Služby, resp. těchto Všeobecných obchodních podmínek, či jinak svým jednáním poškodí dobré jméno nebo oprávněné zájmy Poskytovatele nebo pověst Portálu. V takovém případě má Poskytovatel nárok na náhradu škody a je oprávněn pohledávku z titulu náhrady škody započíst oproti případné pohledávce Člena na výplatu Slevy.
  5. Poskytovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby s účinky ke dni doručení odstoupení uživateli (ex nunc) jestliže se Portál stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Poskytovatelem, Poskytovatel pozbude podnikatelské oprávnění k poskytování Služby, Ćlen požádá o odstranění svých osobních údajů z evidence Poskytovatele, nebo Člen v průběhu uplynulých 12 měsíců neuhradil řádně Kupní cenu nebo cenu služby. V případě odstoupení Smlouva o poskytování Služby zaniká dnem doručení odstoupení Ćlenovi, resp. desátý den po odeslání odstoupení (prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou Členem v jeho členském Profilu.
  6. Člen je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služby nebo v případě, že Poskytovatel provede změnu Všeobecných obchodních podmínek a Člen s takovou změnou vysloví nesouhlas.
  7. Současně s ukončením Smlouvy o poskytování Služby bude znepřístupněn a následně odstraněn příslušný Profil Člena.
  8. Výpověď či odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.
 9. Ochrana osobních údajů a podmínky užívání Portálu

  1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu budou poskytnuty Členem, jsou důvěrné, budou použity pouze v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytnutí Služby a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou případů spojených s platebním stykem (není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak). Člen dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu Smlouvy o poskytování služby, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Člen dále dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely zasílání aktuálních informací o projektech Poskytovatele a jiných marketingových a obchodních sdělení Poskytovatele, jakož i pro účely vnitřní analýzy Poskytovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  2. V případě, že se Člen stane výhercem jedné z výher v soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových stránkách Poskytovatele a na webových stránkách Poskytovatele v rámci vyhlášení výherce
  3. Člen má právo přístupu ke svým osobním údajům,  právo na jejich opravu a právo žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Člen má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje Člena jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a  v platném znění) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známým jako GDPR. Veškeré údaje získané od Členů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného Prodávajícího nebo poskytovatele služby.
  4. Přístup a používání veřejně přístupných částí Portálu je bezplatné. Člen je odpovědný za udržení svých Přístupových údajů v tajnosti.
  5. Člen nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Člen rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k Portálu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Členů během využívání služeb Portálu. Člen dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Portálu omezen nebo přerušen. Pokud se stanou internetové stránky Portálu z technických důvodů nedostupné, Poskytovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, především pokud je důvod nefunkčnosti internetových stránek pod jeho kontrolou. Poskytovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek Portálu.
  6. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Portálu. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Poskytovatele.
  7. Poskytovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah Portálu k zajištění chodu portálu. Poskytovatel neodpovídá za obsah, který Člen, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na Portálu. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.
  8. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Člena. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na Portálu Člen poskytuje Poskytovateli právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Členem se řídí právními předpisy České republiky.
  2. Smluvní vztahy Poskytovatele a Člena, které výslovně neupravuje Smlouva o poskytování Služby nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  3. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel a Člen se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.
  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.května 2018


Je to tady! Stačí vložit Váš e-mail a můžete začít využívat všech výhod MIA Clubu.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook